Mẫu thử nếm 2018 của MotMot Coffee
    21:16:00 09/07/2018
    83 điểm cho mẫu sơ chế ướt và 84.5 điểm cho mẫu sơ chế honey